Steun ons en help Nederland vooruit

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Ontmoet D66

Kijk hier waar D66 de komende dagen is!

Ons verkiezingsprogramma

D66-Verkiezingsprogramma-2018-2022 – ZO

Onze mensen

Klik hier voor meer informatie over onze kandidaten

Een nieuw bestuurlijk stelsel

Dagelijks bestuur
Het stadsdeel wordt bestuurd door een zogenaamd Dagelijks Bestuur (DB). Dit bestuur bestaat uit drie leden. Samen dragen zij zorg voor het dagelijks reilen en zeilen in het stadsdeel. Anders dan afgelopen 4 jaar het geval was, bestaat dit bestuur vanaf 2018 niet uit enkele van de door de inwoners van Amsterdam Zuidoost gekozen volksvertegenwoordigers, maar zijn het personen die worden aangesteld door het bestuur (College van B&W) van Amsterdam. Dit wordt ‘verlengd bestuur’ genoemd.

Gekozen volksvertegenwoordigers
Op 21 maart kiezen we personen die ons de komende 4 jaar zullen vertegenwoordigen: personen voor de gemeenteraad van Amsterdam als gehele stad, én personen die ons vertegenwoordigen in Zuidoost specifiek.
Afgelopen jaren waren deze gekozen personen
 in Amsterdam Zuidoost verenigd in een orgaan met de naam bestuurscommissie. Hier zaten in totaal 13 personen in.

Vanaf 2018 verandert de naam van deze commissie in: stadsdeelcommissie. Nieuw is dat deze personen worden gekozen per deelgebied van Zuidoost. Zuidoost is onderverdeeld in de volgende 3 gebieden:

 • Gaasperdam-Driemond
 • Bijlmer centrum
 • Bijlmer Oost

Indeling deelgebieden Zuidoost in kaart gebracht

Per gebied zullen 4 vertegenwoordigers gekozen worden. Zij heten: gebiedsvertegenwoordigers. Deze gebiedsvertegenwoordigers zijn betrokken inwoners van dit gebied die zich verkiesbaar stellen op persoonlijke titel, of namens een politieke partij. Kandidaten moeten ten minste 18 jaar oud zijn en kiesgerechtigd, en wonen in het gebied waarvoor zij zich kandideren.  

Laagdrempelig en dichtbij
Deze nieuwe inrichting moet bijdragen aan een cultuur van onderling overleg en samenwerking in de stad, en ‘het goede gesprek’ op gang brengen. De stadsdeelcommissies geven een platform aan de bewoners, zijn laagdrempelig en dichtbij. Ze zijn voor Amsterdammers de eerste toegang tot (stadsdeel)bestuur, raad en de ambtelijke organisatie.

Meer informatie? Kijk hier en hier.

2. Het werk van een gebiedsvertegenwoordiger

Alle gebiedsvertegenwoordigers samen vormen dus de stadsdeelcommissie. Deze groep kiest uit zijn midden een voorzitter. Een ambtelijk secretaris staat de commissie en de voorzitter terzijde.

Vergaderen
De stadsdeelcommissie vergadert maximaal twee keer per maand met het Dagelijks Bestuur (DB). De commissievoorzitter leidt deze vergaderingen. De vergaderingen zijn openbaar, publiek toegankelijk en vinden plaats op het stadsdeelkantoor. Daarnaast kan de stadsdeelcommissie besluiten vaker zelfstandig te vergaderen.

Adviseren
Als gebiedsvertegenwoordiger zul je samen met de andere stadsdeelcommissieleden gevraagd en ongevraagd het DB adviseren. Dit kan gaan over van alles. Zo kun je adviseren over de uitvoering van het reeds gemaakte beleid, maar ook aan advies inzake nieuwe initiatieven vanuit de buurt. zo kan je als gebiedsvertegenwoordiger het DB adviseren over subsidieverlening voor deze initiatieven. Het DB is niet verplicht dit advies over te nemen, maar op deze manier weten zij wel precies wat er speelt en leeft in het stadsdeel.

Ondersteunen
Als gebiedsvertegenwoordiger kun je initiatieven en organisaties in jouw gebied ondersteunen. Indirect, door het belang van deze initiatieven of organisaties onder de aandacht van het DB of de gemeenteraad te brengen, en natuurlijk ook direct, door mee te lopen en vanuit jouw kennis mee te denken met deze organisaties.

Betrekken
D66 vindt het belangrijk om bewoners en ondernemers te betrekken bij de voorbereiding van en besluitvorming over gemeentelijke gebiedsplannen. Als gebiedsvertegenwooordiger is het de uitdaging om zoveel mogelijk mensen in jouw gebied te bereiken, te informeren en te betrekken bij de gemeentelijke plannen.

 

3. Kandideren als D66 vertegenwoordiger?

Op de ledenvergadering van 2 september jongstleden hebben de leden van D66 Amsterdam Zuidoost het volgende profiel vastgesteld voor een D66 vertegenwoordiger in Zuidoost.

Als u naar aanleiding van al het bovenstaande geïnteresseerd bent in deze functie leest u hieronder waar u aan moet voldoen en hoe u zich kandideert als gebiedsvertegenwoordiger voor D66 Amsterdam Zuidoost voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Voorwaarden

Aanmelden? 

 • Download het Kandidaatstelling formulier
 • Vul dit in
 • Print het uit en onderteken het
 • Scan het in en mail het, tezamen met een scan van uw legitimatiebewijs, naar d66.amsterdamzo.vc@gmail.com
 • Als u geen scanner heeft: stuur het ingevulde formulier, tezamen met een kopie van uw legitimatiebewijs aan de verkiezingscommissie:
  Laura De Vito (tav: VC D66)
  Groenhoven 440
  1103 LM Amsterdam

Deadline waarop alle documenten binnen moeten zijn
10 november 2017 om 23.59

Vervolg
Na sluiting van de kandidaatstelling zal de verkiezingscommissie alle personen laten weten of hun kandidering gelukt is, waarna het bestuur de kandidaten bekend zal maken aan de leden.
Vervolgens zal een kandidatenlijst worden opgesteld, waarbij de volgorde van kandidaten bepaald wordt door de kwaliteiten en competenties die nodig zijn voor het werk als vertegenwoordiger.
Bij gelijke geschiktheid wordt gekeken naar een zo goed mogelijke afspiegeling van de samenleving in Amsterdam Zuidoost.
Deze beoordeling zal worden gedaan door de zogenaamde Lijstadviescommissie (LAC), middels ‘lijstadviesgesprekken’ met de kandidaten.
Deze worden georganiseerd tussen 11 november en 30 november 2017. Houd deze data dan ook vrij in uw agenda

Vragen?
Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij de verkiezingscommissie, te bereiken via d66.amsterdamzo.vc@gmail.com.
Voor overige vragen kunt u ook contact opnemen met onze secretaris: secretaris@d66amsterdamzuidoost.nl

Met vriendelijke groet,

De verkiezingscommissie

Marcel Roumans (voorzitter)
Shakuur Halane (secretaris)
Laura De Vito (algemeen lid)

Laatst gewijzigd op 22 november 2018