Steun ons en help Nederland vooruit

Vacatures

Het verenigingsleven van D66 in het stadsdeel Amsterdam Zuidoost wordt vormgegeven door het bestuur van D66 Amsterdam Zuidoost. Het bestuur wordt bijgestaan door functionarissen, coördinatoren en actieve leden. Klik hier voor de huidige bestuursleden.  

Ben je geïnteresseerd om actief te worden in het stadsdeel? Hieronder staan openstaande vacatures. Elke functie is onbezoldigd (zonder vergoeding) en in beginsel voor een jaar. Voor meer informatie kun je je wenden tot onze voorzitter.

 

Vacature – Penningmeester

De penningmeester is het financiële geweten van de afdeling. Hij/zij beheert het afdelingsbudget, stelt een afdelingsbegroting op en legt hierover verantwoording af aan het einde van elk bestuursjaar. Hij/zij denkt mee over het binnenhalen van extra gelden, en het zuinig omspringen met de beschikbare gelden. Hij/zij geeft gevraagd en ongevraagd financieel advies aan zijn mede-bestuursgenoten.

Taken

 • Opstellen van begroting  (algemeen, campagne, activiteiten)
 • Opmaken van jaarrekening

Profiel

 • Ervaring met / kennis van opstellen van balans en begroting
 • Zuiver en integer

Tijdsbesteding: 1 uur per week
Vergoeding: geen

 

Vacature – Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor het tijdig naleven van de geldende procedurele verplichtingen binnen de afdeling. Hij/zij kent de verschillende regelingen die gaan over de organisatie en de werking van de afdeling (Statuten, Huishoudelijk Reglement, etc.) en houdt deze up-to-date. Hij/zij draagt zorg voor een goede en tijdige besluitvorming binnen het bestuur en de afdeling, o.a. door de vergaderingen voor te bereiden en de gemaakte afspraken te noteren. Hij/zij draagt zorg voor de organisatie en een ordelijk verloop van de ledenvergadering. De secretaris waarneemt de taken van de voorzitter indien deze afwezig is.

Taken

 • Uitschrijven en voorbereiden van deelafdelingsvergadering (dav)
 • Notuleren tijdens dav
 • Archiveren van belangrijke documenten in het kader van continuïteit van de afdeling

Profiel

 • Inzicht in en affiniteit met processen en reglementen
 • Structuur en tijdsplanning
 • Schrijfvaardigheden

Tijdsbesteding: 2 uur per week
Vergoeding: geen

 

Vacature – Politiek secretaris 

De politiek secretaris is verantwoordelijk voor het draagvlak binnen de afdeling als het gaat om de politieke koers van de afdeling. Hij/zij zorgt voor politieke input vanuit de leden, o.a. door het instellen van een permanente programma commissie en het organiseren van bijeenkomsten over het verkiezingsprogramma. Hij/zij heeft regelmatig contact met de fractie en ondersteunt de fractie waar nodig.

Taken

 • Bijwonen van fractie- en raadsvergaderingen
 • Organiseren en voorzitten van vergaderingen van de Permanente Programma Commissie (PPC)
 • Onderhouden van contact met de politiek secretarissen van de centrale stad en de stadsdelen
 • Ruim op tijd voor de verkiezingen een Verkiezingsprogramma opleveren dat de ALV kan goedkeuren

Vereisten

 • Politiek gevoel / interesse
 • Inzicht in de rol van het bestuur ten aanzien van de fractie
 • Pro-actief en creatief manieren vinden om input van leden te krijgen
 • Coachend en verbindend vermogen

Tijdsbesteding: 2 uur per week

Vacature – Bestuurslid ledenactivering

De leden zijn het bestaansrecht en het fundament van de afdeling. Maar hoe maak en houd je leden betrokken? Dit is waar het bestuurslid leden-activering zich mee bezig houdt. Dit bestuurslid is nieuwsgierig naar de leden, zoekt ze op en betrekt ze bij het reilen en zeilen van de afdeling. 

Taken    

 • Bedenkt manieren om in contact te komen en te blijven met leden en gaat hiermee aan de slag 
 • Benadert (slapende) leden pro-actief
 • Houdt contact met de actieve leden

Profiel

 • Interesse in mensen
 • Verbindend
 • Creatief 

Tijdsbesteding: 2 uur per week

Vergoeding: geen

Vacature – Bestuurslid Activiteiten

Binnen het huidige bestuurlijke stelsel heeft het stadsdeel de taak om ‘de ogen en oren’ van de centrale stad te zijn. Het is daarom belangrijk voor D66 Amsterdam Zuidoost om te weten en uit te dragen wat hier leeft. Activiteiten dragen bij aan deze kennis, kunnen zorgen voor verdieping, en brengen de interactie met leden en andere burgers op gang. Het bestuurslid activiteiten organiseert dynamiek en energie binnen de afdeling. Hij/zij is nieuwsgierig naar de zaken die spelen in Zuidoost en organiseert (eventueel ondersteund door een Activiteiten Commissie) daarmee samenhangende debatten of andere bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten kunnen gericht zijn op leden, maar ook juist op andere inwoners van het stadsdeel. 

Taken 

 • Organiseren van bijeenkomsten en debatten 
 • Eventueel: aansturen van Activiteiten Commissie

Profiel

 • In staat zichzelf te informeren over het reilen en zeilen binnen het stadsdeel, middels afstemming met fractie, medebestuursleden en het bijhouden van de media
 • Organisatievaardigheden
 • Afstemmen met verschillende mensen tegelijk
 • Plannen en omgaan met deadlines
 • Niet schrikken van beperkte middelen en onverwachte situaties 

 

Tijdsbesteding: 2 uur per week

Vergoeding: geen

Vacature – Bestuurslid communicatie  

Het bestuurslid communicatie houdt contact met de fractie(medewerker) over te communiceren boodschappen. Hij/zij is verantwoordelijk voor een up-to date website, de sociale media en de nieuwsbrief naar leden en overige geïnteresseerden. De primaire bron van inhoudelijke boodschappen ligt in de website, de sociale media functioneren als medium om dit naar buiten te brengen. 

Taken 

 • Bijhouden van de website
 • Schrijven van nieuwsbrief op regelmatige basis
 • Schrijven van berichten over de afdeling (politiek of organisatorisch)
 • Zorg dragen voor tweets vanaf de Twitter-account
 • Maken en bijhouden van Facebook-evenementen via de Facebook-pagina en/of groep
 • Uitdragen van inhoudelijke boodschappen via de Facebook pagina

Profiel

 • Schrijfvaardigheden
 • Gevoel voor communicatie
 • Affiniteit met sociale media
 • Energie en creativiteit

Tijdsbesteding: 2 à 3 uur per week (meer in campagnetijd)

Vergoeding: geen

 

Laatst gewijzigd op 1 juli 2019