Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Opgroeien in Amsterdam Zuidoost

Voor opgroeiende kinderen is verkeersveiligheid, mogelijkheden tot sport en spel en goed
onderwijs in de buurt van belang. In Zuidoost zijn de afgelopen jaren zogenaamde
'blackspots', kruispunten waar veel ongelukken gebeuren, voortvarend aangepakt. Er
tekenen zich echter nieuwe ‘blackspots’ aan zoals in Gein de kruising van Wisseloord en het
pad dat leidt naar het Eben Haëzer, de Bijlmerdreef ter hoogte station Ganzenhoef, de
Karspeldreef en de ventwegen ter hoogte van de Kikkensteinstraat en op marktdagen de
wegdelen tussen Ganzenpoort en de wegen naast de markt. Deze dienen prioriteit te
hebben bij maatregelen voor het veiliger maken van de openbare ruimte.
Onderwijs is een belangrijk vraagstuk in Zuidoost. Zowel het bieden van een goede opleiding
als het aantrekken van goede leerkrachten stuit op praktische problemen. Voor leraren is
Zuidoost vaak minder geliefd vanwege de naam en het imago. Er zou meer moeten worden
geprobeerd om deze spiraal te doorbreken, bijvoorbeeld door het verbeteren van
woningaanbod voor leerkrachten Ook moet er een Zuidoost jongerenraad komen om
jongeren meer te betrekken bij zaken die ze aangaan in het stadsdeel zoals het
onderwijsbeleid. D66 wil ook dat een haalbaarheidsstudie wordt uitgevoerd naar manieren
om onderwijs gericht op techniek en innovatie in Zuidoost te implementeren voor jongeren
die geïnteresseerd zijn in en over het talent beschikken om moderne vraagstukken op het
gebied van innovatie te kunnen oplossen. Dit sluit aan op onze ambities om de
kenniseconomie naar een hoger niveau te tillen.
D66 wil parken beter inrichten voor sportief gebruik en budget vrijmaken ter verbetering
van de toegankelijkheid van sport, denk aan sport- en cultuurlessen van kinderen van
mensen in armoede. Sporten is niet alleen voor jongeren, zodoende wil D66 het budget voor
het project Sportbuurtwerk voor ouderen verruimen. In het Gaasperpark en rond de
Gaasperplas worden festivals gehouden. D66 vindt het belangrijk de aard en bestemming
van het Gaasperpark, natuur en recreatie in brede zin, hierbij te `waarborgen. Ook wil D66
het lokale karakter van het natuurgebied beschermen door de bouw aan de zuidkant van de
Gaasperplas tegen te gaan. De uitdaging is om een duurzaam evenwicht te vinden tussen
rust en groen enerzijds, en groei en dynamiek anderzijds.

Verkeersveiligheid, mogelijkheden tot sport en spel en goed onderwijs in de buurt